OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

Ogólne Warunki Współpracy

 


1. Warunki wstępne.1.1.Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez PPH Sandex Bis sp.j zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.


1.2.Warunki wskazane przez Zamawiającego w jego zamówieniach i/lub warunkach zakupu realizowane będą wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną zaakceptowane przez przez PPH Sandex Bis sp.j w formie pisemnej.


 


2. Zaproszenie do rokowań, oferty i zamówienia


2.1. Katalog (cennik) zamieszczony na stronie www firmy przez PPH Sandex Bis sp.j stanowi zaproszenie do rokowań w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, do którego stosuje się warunki poniższe. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez przez PPH Sandex Bis sp.j

2.2. Warunki proponowane w Katalogu (cenniku) są ważne do momentu ukazania się nowego Katalogu (cennika), przy czym przez PPH Sandex Bis sp.j zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji cennika i/lub katalogu na swojej stronie www (internet).


2.3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, z podanym numerem NIP, dokładnym adresem, numerem faksu i telefonu oraz nazwiskiem lub nazwiskami osób prowadzących zlecenie ze strony Zamawiającego. Zamówienie winno zawierać również pieczęć firmową oraz czytelny podpis osoby reprezentującej zamawiającego.


2.4. Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Jeżeli osoba podpisująca zamówienie nie jest upoważniona do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi (Opis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do Ewiedencji Działalności Gospodarczej) jest zobowiązana przesłać odrębne upoważnienie dla Zamawiającego, a podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego.


2.5. Firmy składające zamówienia po raz pierwszy zobowiązane są do przesłania aktualnych dokumentów uwiarygodniających (NIP, Regon, Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej).


2.6. W zamówieniu należy szczegółowo podać i/lub opisać zamawiany towar, w szczególności należy wskazać symbol zamawianego towaru.


2.7. PPH Sandex Bis sp.j zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawcy.


2.8. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy przez PPH Sandex Bis sp.j do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.


2.9. Zaległości w płatnościach Zamawiającego w stosunku do przez PPH Sandex Bis sp.j upoważniają przez PPH Sandex Bis sp.j do odmowy przyjmowania kolejnego zamówienia, a w wyjątkowych przypadkach do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji do momentu uiszczenia zaległych należności.

2.10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego postanowień zawartych w "Warunkach współpracy przez PPH Sandex Bis sp.j " chyba, że ustalono inaczej na piśmie.3. Ceny.3.1. Wyrażone w Katalogu (cenniku) ceny towarów ustalone są na bazie ex works magazyn przez PPH Sandex Bis sp.j w Łomiankach i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.


3.2. Ceny katalogowe nie obejmują:
- kosztów nadruku,
- tłoczenia,
- grawerowania,
- kosztów przygotowalni,
- kosztów opakowania i przesyłki.


3.3. Ceny publikowane na stronie internetowej (www.sandex.com.pl) muszą zostać potwierdzone przez przez PPH Sandex Bis sp.j w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.4. Rezygnacja z zamówienia.4.1. PPH Sandex Bis Sp.j akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja zostanie doręczona do PPH Sandex Bis sp.j najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem dostawy zamówionego towaru, pod warunkiem zwrotu przez Zamawiającego wszystkich poniesionych przez PPH Sandex Bis sp.j przy realizacji zamówienia kosztów.


4.2. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zamówiony towar został wyprodukowany lub zostały zakupione materiały do jego produkcji, wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego.5. Opakowanie.5.1.PPH Sandex Bis sp.j zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionych towarów. Wartość kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.2. Towar sprzedawany jest wyłącznie w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach.6. Dostawa.6.1. Dostawy realizowane są z magazynu firmy PPH Sandex Bis sp.j znajdującego się w Łomiankach . Odbiór zamówionego towaru następuje własnym transportem Zamawiającego, lub na zlecenie Zamawiającego towar wysyłany jest za pośrednictwem firm transportowych lub kurierskich, przy czym wówczas minimalna wartość netto poszczególnej wysyłki nie może być niższa od kwoty 1.000,00 zł.


6.2. W przypadku zamówienia o wartości wyższej od 4 000,00 zł/netto koszt przesyłki pokrywa PPH Sandex Bis sp.j

6.3. PPH Sandex Bis sp.j zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów, jak również możliwość dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.


6.4. W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi ilościami towarów w opakowaniu PPH Sandex Bis sp.j zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości do minimalnych ilości towaru w opakowaniu oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających ilość faktycznie wysłanego towaru.


6.5. PPH Sandex Bis sp.j ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko do wysokości jego wartości.


6.6. PPH Sandex Bis sp.j zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieureguluowanych przez niego płatności za wczesniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności przysługujących PPH Sandex Bis sp.j

6.7. Przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie należy odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej oraz niezwłocznie powiadomić PPH Sandex Bis sp.j

6.8. Termin dostawy zamówionych towarów prezentowany ustnie w ramach rokowań przez PPH Sandex Bis sp.j jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy traktować go jako terminu ostatecznego. Terminem ostatecznym jest termin zawarty w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
7. Płatności.7.1. O ile nie ustalono inaczej, zapłata ceny za zamówiony towar następuje najpóźniej w dniu odbioru towaru w sposób wskazany w fakturze.


7.2. Realizację zamówień z nadrukiem, tłoczeniem lub grawerowaniem PPH Sandex Bis sp.j może uzależnić od wpłacenia zaliczki w uzgodnionej wysokości, liczonej od wartości zamawianego towaru.


7.3. W przypadku przekroczenia terminu płatności PPH Sandex Bis sp.j przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie i obciążenia Zamawiającego ewentualnymi kosztami upomnień.
8. Reklamacje.


8.1. Sprawdzenie, czy dostarczony towar jest zgodny z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji spoczywa na Zamawiającym.


8.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie PPH Sandex Bis sp.j Powiadomienie takie nie może być wysłane później niż w 7 dniu od dnia odbioru zamówionego towaru.


8.3. W przypadku niezgodności dostawy z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, firma PPH Sandex Bis sp.j zobowiązana jest do uzupełnienia braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów.

8.4. PPH Sandex Bis sp.j zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji na artykuły nadrukowane wytłoczone, , grawerowane itp., jeżeli usługa nadruku, tłoczenia, grawerowania, nie była wykonana przez firmę PPH Sandex Bis sp.j


8.5. PPH Sandex Bis sp.j nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w Katalogu (cenniku) a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.


8.6. Z chwilą dalszej odsprzedaży zamówionych artykułów przez Zamawiającego, firma PPH Sandex Bis sp.j zostaje zwolniona z odpowiedzialności za błędy w dostawie i wady artykułów (nie dotyczy wad ukrytych).


8.6. PPH Sandex Bis sp.j nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności PPH Sandex Bis sp.j

9. Sprzedaż artykułów z nadrukiem.9.1. Firma PPH Sandex Bis sp.j nie wykonuje nadruków na towarach powierzonych.


9.2. Kolory nadruków w skali PANTONE określane są w celu osiągnięcia możliwie najbardziej zbliżonego koloru w skali PANTONE.


9.3. Cena nadruku nie obejmuje kosztów demontażu/montażu niektórych artykułów (np. zegary ścienne)


9.4. Materiały do druku winny być przesyłane w plikach graficznych, w postaci wektorowej, Ilustrator lub Corel w wersji do X6 włącznie (czcionki zamienione na krzywe, opis kolorystyki wg skali Pantone).


9.5. Dodatkowe prace nad przesłanymi materiałami (obróbka logo, wprowadzanie zmian, itp. ) wyceniane będą indywidualnie wg stawki godzinowej gdzie 1h = 100 zł/netto.


9.6. Artykuły oznaczone grupą nadruku „0” wymagają indywidualnej analizy i kalkulacji nadruku, lub wybrania innego alternatywnego rozwiązania jeżeli nadruk ze względów technologicznych nie jest możliwy.


9.7. Przed uruchomieniem produkcji Zamawiający zaakceptuje projekt nadruku wraz z wizualizacją oraz w uzasadnionych przypadkach próbki produkcyjne. Próbki produkcyjne wykonywane na życzenie Zamawiającego mogą zostać wykonane odpłatnie.


9.8. Terminy realizacji zamówień na artykuły z nadrukiem wymagają potwierdzenia w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.


9.9. Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania i uruchomienia produkcji i wykonania zlecenia jak: klisze, sita oraz matryce pozostają własnością firmy PPH Sandex Bis sp.j


10. Umowne prawo odstąpienia.10.1. PPH Sandex Bis sp.j przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo odstąpienia w całości lub w części od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło to potwierdzenie. Z tytułu odstąpienia od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego, stosownie do postanowień art. 7.2. powyżej.


10.2. W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru zamówionego towaru w terminie wskazanym w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub innym uzgodnionym terminie, PPH Sandex Bis sp.j uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej będącej równowartością brutto zamówionego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tej kary umownej. Zapłata kary umownej, nie pozbawia PPH Sandex Bis sp.j prawa dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
11. Częściowe wykonanie zamówienia.

11.1. Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionego przez niego towaru. PPH Sandex Bis sp.j zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.


11.2. W przypadku niewykonania przez PPH Sandex Bis sp.j zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez PPH Sandex Bis sp.j zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w odpowiedniej części, o ile kwota wpłaconej zaliczki przewyższała wartość zrealizowanej części zamówienia. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec PPH Sandex Bis sp.j jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze.


11.3. W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia lub umowy.12. Ograniczenie odpowiedzialności.


12.1. PPH Sandex Bis sp.j nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W szczególności PPH Sandex Bis sp.j nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia lub za szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką towarów wskazanych w Katalogu (cenniku), a kolorystyką towarów będących przedmiotem zamówienia.

12.2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub wydania wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie.Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


PPH Sandex Bis sp.j nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.

13.2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli PPH Sandex Bis sp.j zataił podstępnie wadę towaru.

13.3. PPH Sandex Bis sp.j nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.14. Prawa autorskie.


14.1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez PPH Sandex Bis sp.j towarów w materiałach reklamowych, stronie www.sandex.com.pl, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy PPH Sandex Bis sp.j co do jakości znakowania.

14.2. PPH Sandex Bis sp.j ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile podpisane umowy nie mówią inaczej.

14.3. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec PPH Sandex Bis sp.j. z jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić PPH Sandex Bis sp.j równowartość kwot i lub innych świadczeń, jakie PPH Sandex Bis sp.j musiał spełnić celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez PPH Sandex Bis sp.j koszty procesu).

14.4. Zamawiający upoważnia niniejszym PPH Sandex Bis sp.j do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w punkcie 14.3. powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.


14.4. Wszystkie przygotowane i opracowane przez PPH Sandex Bis sp.j projekty towarów należą do firmy PPH Sandex Bis sp.j i nie mogą być kopiowane lub powielane jak również nie mogą być one przekazywane innym podwykonawcom bez pisemnej zgody PPH Sandex Bis sp.j.

15. Rozstrzyganie sporów.15.1. W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.

15.2. W braku tego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPH Sandex Bis sp.j


16. Postanowienia końcowe.

16.1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

16.2. W sprawach nie uregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

16.3. Składający zamówienie w siedzibie PPH Sandex Bis sp.j przyjmuje powyższe ustalenia (o ile nie zostało ustalone inaczej).